Systémová integrácia
Úzko spolupracujeme s našimi zákazníkmi
a ponúkame optimálne riešenie v súlade
s ich strategickými cieľmi, aktuálnymi
potrebami, prostredím a technologickými
trendami v danom odbore.

Systémová integrácia

Pojem systémová integrácia sa dlhodobo kryštalizuje a jej význam sa v čase vyvíja.

V kontexte dnešných poznatkov možno definovať nasledujúce typy systémovej integrácie:

  • Dlhodobý proces zahŕňajúci integráciu dielčích business zámerov spoločnosti
  • Dlhodobý proces integrujúci roztrieštené heterogénne informačné systémy, ktoré spoločnosť používa, rozvíja či novo zavádza
  • Integrácia v rámci jedného projektu, kedy sú implementované nové komponenty informačného systému (SW, HW, business procesy v IS, …)
  • Technické prepojenie heterogénnych komponentov informačného systému

K jednotlivým typom možno potom priradiť služby, ktorými integráciu realizujeme:

  • Business konzultácie zamerané na stratégiu rozvoja
  • IT konzultácie zamerané na rozvoj architektúry informačného systému
  • Implementácia riešenia
  • Implementácia integračných komponentov

Ku každému typu systémovej integrácie sa potom tiež viažu zodpovedajúce nástroje.

Každý projekt, ktorého súčasťou, či predmetom je systémová integrácia, musí zvažovať roviny zodpovedajúce jednotlivým typom – rovinu strategickú, architektonickú, projektovo riadiacu aj technologickú. Na konkrétnom predmete projektu potom závisí dôraz (váha), ktorý musí byť kladený na jednotlivé roviny.

V rámci nami ponúkaných služieb v blasti systémovej integrácie na ICT úrovni ide o spojenie rôznych softwarových komponentov (subsystémov) do jedného fungujúceho celku s tým, aby pracoval čo možno najefektívnejšie. Naša spoločnosť pritom predstavuje garanta úspešnej realizácie a integrácie.

Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam, kvalitnému tímu konzultantov, projektových manažérov a architektov a hlbokej znalosti firemných procesov našich zákazníkov, sme schopní vytvoriť optimálnu kombináciu postupov, aplikácií, technológií, software a hardware, ktoré budú pokrývať Vaše súčasné i budúce potreby v najlepšom pomere cena vs. výkon a stabilita.

 
 
 
 
 
Systémová integrácia