SAP GRC

V súčasnom turbulentnom prostredí sú riziká charakteristickým sprievodným javom fungovania organizácií. Riadenie rizík alebo Risk Management je oblasť, ktorá sa zameriava na analýzu možných rizík a ich zníženie pomocou rôznych metód prevencie.

Pre tieto účely ponúkame našim zákazníkom produkt SAP GRC (Governance, Risk and Compliance), ktorý umožňuje efektívne riadenie rizika neoprávnených operácií v informačnom systéme.

Governance - systém, ktorým je spoločnosť vedená a kontrolovaná. Definuje distribúciu práv a povinností medzi zainteresovanými stranami v spoločnosti, ako sú akcionári, výkonný management, štatutárne orgány, zamestnanci a zákazníci, poprípade ďaľšie zainteresované osoby.

Risk Management - systematický postup na identifikáciu, analýzu, vyhodnotenie, zvládanie, sledovanie a hlásenie rizík spojených s ľubovoľnou činnosťou, postupom alebo funkciou, a to spôsobom, ktorý organizáciám dovoľuje minimalizovať straty a maximalizovať prínosy.

Compliance - v pôvodnom slova zmysle ide o zabezpečenie zhody s požiadavkami zákonov a s regulatornými pravidlami, či internými predpismi. Dnes tento pojem získal akýsi širší význam a možno si pod ním predstaviť aj snahu o dodržiavanie dobrých mravov resp. dodržiavanie zásad riadneho konania a etického správania.

Kontaktujte nás, naši konzultanti sú pripravení reagovať na vaše konkrétne požiadavky.

 
 
 
 
 
SAP GRC