SAP GRC

V soudobém turbulentním prostředí jsou rizika charakteristickým průvodním jevem fungování organizací. Řízení rizik neboli Risk Management je oblast zaměřující se na analýzu možných rizik a jejich snížení pomocí různých metod prevence.

Pro tyto účely nabízíme našim zákazníkům produkt SAP GRC (Governance, Risk and Compliance), který umožňuje efektivní řízení rizika neoprávněných operací v informačním systému.

Governance - systém, kterým je společnost vedena a kontrolována. Definuje distribuci práv a povinností mezi zainteresovanými stranami ve společnosti jako jsou akcionáři, výkonný management, statutární orgány, zaměstnanci a zákazníci, případně další zainteresované osoby.

Risk Management - systematický postup k identifikaci, analýze, vyhodnocení, zvládání, sledování a hlášení rizik spojených s libovolnou činností, postupem nebo funkcí způsobem, který organizacím dovoluje minimalizovat ztráty a maximalizovat přínosy.

Compliance - v původním slova smyslu jde o zajištění shody s požadavky zákonů a s regulatorními pravidly či interními předpisy. Dnes tento pojem získal poněkud širší význam a lze si pod ním představit i snahu o dodržování dobrých mravů resp. dodržování zásad řádného jednání a etického chování.


Kontaktujte nás, naši konzultanti jsou připraveni reagovat na vaše konkrétní požadavky.

 
 
 
 
 
SAP GRC